GUNNARS
GENERASJONSBAR

Sunday – Wednesday 09:00–22:00
Thursday – Saturday 09:00–02:30

Torggata 13, 0181 Oslo

Walk-ins only