GUNNARS
GENERASJONSBAR

Monday – Wednesday 08:00–19:00
Thursday – Friday 08:00–03:00
Saturday 09:00 – 03:00, Sunday 09:00–19:00

Torggata 13, 0181 Oslo

Walk-ins only