GUNNARS
GENERASJONSBAR

Monday – Wednesday 09:00–22:00
Thursday – Saturday 09:00–02:30
Sunday 09:00–16:30

Torggata 13, 0181 Oslo

Walk-ins only